Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gastroproces Dagmar Słowiński z siedzibą w Łodzi przy ul. Władysława Reymonta 4; 93-491 Łódź.
  NIP 728-113-02-40 REGON 140388381
  e-mail: biuro@gastroproces.pl tel: 42 676 75 40
 2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art.6 ust. 1 lit. b. tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  i/lub na podstawie art.6 ust. 1 lit. a. tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom z wyłączeniem podmiotów uprawnionych na mocy przepisów prawa.
 4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do innego państwa lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych
  • żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  • przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub w niedalekie przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Z powyższych praw można skorzystać przez kontakt e-mail: biuro@gastroproces.pl lub listownie – Gastroproces; ul. Władysława Reymonta 4; 93-491 Łódź.