Regulamin

RODO

Gastroproces Dagmar Słowiński z siedzibą w Łodzi (dalej, jako „Gastroproces”) informuje, że:

 1. Przetwarza Pani/Pana dane osobowe , w celu przesłania niniejszego zaproszenia, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Gastroproces, jakim są działania marketingowe – art. 6 ust. 1 punkt f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
 2. Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1−2 RODO Gastroproces przekazuje następujące informacje związane z zapewnieniem ochrony Pani/Pana danych osobowych:
  1. Administrator danych osobowych
   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gastroproces Dagmar Słowiński z siedzibą w Łodzi ul. Władysława Reymonta 4, NIP: 7281130240, REGON: 140388381 („Administrator Danych”).
  2. Dane kontaktowe Administratora Danych
   Z Administratorem Danych można się skontaktować:
   1. telefonicznie: (42) 676 75 40;
   2. pod adresem e-mail: biuro@gastroproces.pl;
   3. pisemnie, przesyłając korespondencję na adres: Gastroproces ul. Władysława Reymonta 4; 93-491 Łódź
  3. Cele i podstawy przetwarzania
   Przetwarzamy Pani/ Pana dane osobowe w celu:
   1. marketingu produktów i usług Administratora Danych oraz podmiotów współpracujących z Administratorem Danych, w tym w celu otrzymywania newslettera – katalogu handlowego – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Gastroproces (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość realizacji marketingu bezpośredniego;
   2. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Gastroproces (art. 6 ust.1 lit. f RODO), którym jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
   3. spełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – ponieważ przetwarzanie w tym przypadku jest niezbędne do wypełnienia wymogów prawnych, którym Administrator Danych podlega (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
  4. Kategorie odbiorców danych
   Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   1. spółki powiązane z Administratorem Danych;
   2. podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe);
   3. podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, marketingowe, komunikacyjne i analityczne, prawne i windykacyjne;
   4. podwykonawcy i inne podmioty, z którymi Administrator Danych współpracuje.
  5. Prawo do cofnięcia zgody
   W każdej chwili przysługuje Pani/ Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych, o ile została ona udzielona, poprzez przesłanie takiego żądania do Administratora Danych na adres korespondencyjny Administratora Danych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/ Pana zgody przed jej wycofaniem.
  6. Prawo do sprzeciwu
   Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych: poprzez złożenie oświadczenia o sprzeciwie i przesłanie go na adres korespondencyjny Administratora Danych.
  7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
   Administrator Danych nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
  8. Okres przechowywania danych
   Pani/ Pana dane Administrator Danych będzie przetwarzać:
   1. w celu marketingu produktów i usług Administratora Danych oraz podmiotów współpracujących z Administratorem Danych, w tym w celu otrzymywania newslettera – do momentu wycofania zgody albo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych;
   2. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, związanymi z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych – do momentu przedawnienia tych roszczeń;
   3. w celu wypełnienia spełnienia ciążących na Administratorze Danych obowiązków prawnych wynikających z właściwych przepisów prawa – do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
  9. Prawa osób, których dane dotyczą:
   Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/ Panu:
   1. prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii;
   2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
   3. prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby były przetwarzane dane osobowe można żądać ich usunięcia);
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń);
   5. prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi);
   6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).
  10. W celu wykonania swoich praw:
   może Pani/ Pan skierować odpowiednie żądanie pod adres korespondencyjny Administratora Danych, tj. Gastroproces ul. Władysława Reymonta 4; 93-491 Łódź lub udać się bezpośrednio do siedziby Administratora Danych pod adres jak wyżej. Przed realizacją Pani/ Pana uprawnień, Administrator Danych jest zobowiązany do odpowiedniego zidentyfikowania Pani/ Pana, jako osoby uprawnionej.